LeetCode 题解系列(1095):山脉数组中查找目标值

题目描述:

给你一个 山脉数组 mountainArr,请你返回能够使得 mountainArr.get(index) 等于 target 最小 的下标 index 值。

如果不存在这样的下标 index,就请返回 -1。

 

何为山脉数组?如果数组 A 是一个山脉数组的话,那它满足如下条件:

首先,A.length >= 3

其次,在 0 < i < A.length - 1 条件下,存在 i 使得:

A[0] < A[1] < … A[i-1] < A[i]
A[i] > A[i+1] > … > A[A.length - 1]  

你将 不能直接访问该山脉数组,必须通过 MountainArray 接口来获取数据:

MountainArray.get(k) - 会返回数组中索引为k 的元素(下标从 0 开始)
MountainArray.length() - 会返回该数组的长度

解法一: 二分查找

  1. 首先查找山峰元素,相当于查找旋转数组的转折点。
  2. 然后分别的山峰元素的两侧查找 target,相当于有序数组的查找。

时间复杂度: O(logN); 辅助空间复杂度: O(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
/**
* // This is MountainArray's API interface.
* // You should not implement it, or speculate about its implementation
* interface MountainArray {
* public int get(int index) {}
* public int length() {}
* }
*/

class Solution {
public int findInMountainArray(int target, MountainArray mountainArr) {
// 先找到峰顶索引 peakIdx
int lo = 0, hi = mountainArr.length() - 1;
while (lo + 1 < hi) {
int mid = lo + (hi - lo) / 2;
int midVal = mountainArr.get(mid);

if (midVal > mountainArr.get(mid - 1)) {
lo = mid;
} else {
hi = mid;
}
}
int peakIdx = mountainArr.get(lo) > mountainArr.get(hi)? lo: hi;

// 根据峰顶将山脉数组分为「升序数组」和「降序数组」两段,分别进行二分查找
int idx = binSearch(mountainArr, 0, peakIdx, target, true);
return idx != -1? idx: binSearch(mountainArr, peakIdx + 1, mountainArr.length() - 1, target, false);
}

private int binSearch(MountainArray mountainArr, int lo, int hi, int target, boolean asc) {
while (lo <= hi) {
int mid = lo + (hi - lo) / 2;
int midVal = mountainArr.get(mid);

if (midVal == target) {
return mid;
}
if (midVal < target) {
lo = asc? mid + 1: lo;
hi = asc? hi: mid - 1;
} else {
hi = asc? mid - 1: hi;
lo = asc? lo: mid + 1;
}
}
return -1;
}
}

LeetCode 题解系列(1095):山脉数组中查找目标值
http://example.com/2020/07/11/D-DataStructureAndAlgorithm/D-LeetCode/1095-FindInMountainArray/
作者
ChenXi
发布于
2020年7月11日
许可协议